Polityka Prywatności

Korzystanie ze strony internetowej i/lub zawartych na niej formularzy i/lub Newslettera oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies.

 

§1.  Postanowienia Ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies i logów, a także innych technologii informatycznych na stronie internetowej.

Administratorem danych jest NaviRisk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Huculskiej 5/6, 00-730. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przetwarzanie ma miejsce na zabezpieczonych zasobach informatycznych.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe podawane we wszystkich formularzach działających na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość i akceptacja aktualnej jej treści.

 

§2. Definicje

 

Administrator – NaviRisk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Huculskiej 5/6, 00-730.

Użytkownik – każda osoba czy podmiot przebywający na stronie i/lub korzystający z jej zawartości.

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą teleelektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu zamówionych przez Użytkownika materiałów informacyjnych, marketingowych i innych, na które Użytkownik wyrazi zgodę w chwili zapisania się do usługi Newslettera.

Procesor – podmiot, któremu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator powierzył przetwarzanie danych, których jest Administratorem.

Strona – strona internetowa wraz z wbudowanymi usługami informatycznymi znajdująca się pod adresem https://wearenavirisk.com.

RODO  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§3. Administrator Danych. Cel i zakres przetwarzanych danych.

 

NaviRisk Sp. z o.o. jest administratorem danych podawanych w formularzach kontaktowych i zapisanych w ramach usługi Newsletter takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe, miejsce pracy i adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie lub domniemaną zgodą jeśli pozostawiłeś dane w formularzach kontaktowych na naszej stronie,

oraz w zakresie i celach:

  1. niezbędnych do nawiązania relacji i kontaktów biznesowych, obsługi Newslettera, oraz prawidłowej realizacji innych usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. niezbędnych do wypełnienia uzasadnionych i prawnie usprawiedliwionych interesów i celów Administratora i Użytkownika, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  3. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. zarządzania i administrowania stroną, dopasowania treści i doskonalenia usług,
  5. tworzenia i obsługi baz danych Użytkowników,
  6. wykorzystania cookies, o których szerzej w 6. Pliki cookies i logi.

 

Dane Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów oraz okres wymagany przepisami prawa.

 

§4. Prawa i obowiązki

 

Każda osoba, której dane dotyczą i których jesteśmy Administratorem, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, poprawiania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub bycia zapomnianym, jeśli jest brak podstawach ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@wearenavirisk.pl.

 

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

Usługodawca nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo zewnętrzne podmioty , z którymi ściśle współpracujemy.

 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, poza obszar UE oraz EUOG ale wyłącznie podmiotom, które gwarantują odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo danych i informacji akceptowane i/lub dopuszczone przez organ nadzorczy. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce ze względu na fakt, iż Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców usług, np. Facebook, LinkedIn, Google, Microsoft i ich spółki zależne. Dane Użytkownika są przetwarzane z należytą starannością i przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa organizacyjnych, legislacyjnych i technologicznych.

 

§6. Pliki cookies i logi

 

Strona nie zbiera i Administrator nie przetwarza danych i informacji w sposób zautomatyzowany poza informacjami zawartymi w plikach cookies oraz logach serwera.

 

Każde wejście na Stronę związane jest z generowaniem połączeń i zapytań do serwera, na którym działa Strona i obecne na niej usługi. Każda taka powyższa operacja zostawia ślad w postaci logów w systemie na serwerze. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zapytania, informacje o przeglądarcie interentowej i systemie operacyjnym urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Logi zapisywane są na serwerze u usługodawcy, na serwerze którego posadowiona jest Strona. Logi służą do administrowania Stroną i obsługi jej bezpieczeństwa i nie są one wykorzystywane do innych celów.

 

Strona  używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie urządzenia, na którym Użytkownik odwiedza Stronę w. Kiedy przeglądarka internetowa ponownie połączy się ze Stroną, Strona rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji  zawartych w plikach cookies  jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.  Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Cookies, zapamiętując preferencje użytkownika, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do użytkownika reklam i informacji. Aktywując linki kierujące do mediów społecznościowych na Stronie takich jak LinkedIn, Facebook, Twitter, Użytkownik zostaje odesłany do strony zewnętrznego dostawcy. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz NaviRisk w celu optymalizacji działań.

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.